24 Οκτ 2007

Κλάσματα Διύλισης

ΒΕΝΖΙΝΗ

Η βενζίνη είναι το σημαντικότερο κλάσμα της διύλισης του πετρελαίου. Από χημικής σκοπιάς η βενζίνη είναι μίγμα υδρογονανθράκων με 5 έως 12 άτομα άνθρακα στο μόριό τους. Οι μέσες τιμές των ιδιοτήτων της βενζίνης πλησιάζουν αυτές του οκτανίου. Λόγω, της ευρύτατης χρήσης της βενζίνης , η βενζίνη που παράγεται με κλασματική απόσταξη δεν φτάνει για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς. Έτσι οδηγηθήκαμε στην παραγωγή βενζίνης από ανώτερα κλάσματα πετρελαίου.

Τα ανώτερα κλάσματα πετρελαίου υποβάλλονται σε μια κατεργασία που ονομάζεται πυρόλυση. Θερμαίνεται το ανώτερο κλάσμα του πετρελαίου παρουσία καταλυτών (Al2O3 και SiO2) οπότε διασπάται σε υδρογονάνθρακες με λιγότερα άτομα άνθρακα. Παράδειγμα το δεκατριάνιο:

C13H18 ->C8H18 + CH2=CH2 + CH3CH=CH2

(βενζίνη) (πρώτες ύλες πετροχημείας)

Η βενζίνη που παίρνουμε από την πυρόλυση είναι καλύτερης ποιότητας από τη βενζίνη που παίρνουμε με κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου. Με ανάμειξη των δυο αυτών ειδών βενζίνης παίρνουμε τη βενζίνη που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή.

Η ποιότητα της βενζίνης καθορίζεται από τη συμπεριφορά της κατά την καύση σε πρότυπο βενζινοκινητήρα. Μετριέται δε με ένα δείκτη που ονομάζεται αριθμός οκτανίου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός οκτανίου μιας βενζίνης, τόσο καλύτερης ποιότητας είναι. Οι υδρογονάνθρακες με ευθύγραμμη αλυσίδα έχουν μικρό αριθμό οκτανίων. Αντίθετα οι υδρογονάνθρακες με πολλές διακλαδώσεις έχουν μεγάλο αριθμό οκτανίων.
Το κανονικό επτάνιο έχει αριθμό οκτανίου -0-
Το 2,3 διμέθυλο πεντάνιο έχει αριθμό οκτανίου -88-
Το 2,2,4 τριμέθυλο πεντάνιο έχει αριθμό οκτανίου -100-.

ΝΑΦΘΑ

Νάφθα είναι το κλάσμα της απόσταξης του αργού πετρελαίου που βρίσκεται μεταξύ της βενζίνης και της κηροζίνης. Το κλάσμα αυτό αποτελείται κυρίως από αλκάνια με 5 έως 9 άτομα άνθρακα.


ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ


Πετροχημεία είναι ο κλάδος της βιομηχανικής χημείας, που περιλαμβάνει το σύνολο των μεθόδων παραγωγής χημικών προϊόντων με πρώτη ύλη το πετρέλαιο.
Οι πρώτες ύλες της πετροχημείας είναι αέριοι υδρογονάνθρακες που προέρχονται κυρίως από το πετρέλαιο και την πυρόλυση της νάφθας.
Κατά την πυρόλυση της νάφθας προκύπτουν τα εξής προϊόντα:
1. Αέριο νάφθας , που χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο και περιέχει περίπου CH4(75%) , H2 (5%), C4H10 (5%).
2. Βενζίνη.
3. Κατώτεροι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες όπως αιθένιο, προπένιο, βουτένιο, 1,3 βουταδιένιο. Μαζί μ’ αυτούς παράγεται μικρή ποσότητα αρωματικών υδρογονανθράκων με σημαντικότερο το βενζόλιο.

Με βάση τους μικρούς αυτούς υδρογονάνθρακες (μεθάνιο, αιθένιο, προπένιο, βουτένιο, 1,3 βουταδιένιο, βενζόλιο) μπορούν να παρασκευαστούν πλήθος οργανικών ενώσεων ακόμα και πολύπλοκης δομής μεγαλομόρια , τεράστιας τεχνολογικής και οικονομικής σημασίας. (Απορρυπαντικά, αζωτούχα λιπάσματα, πολυμερή, υφαντικές ίνες κ.ά.).

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ


Συνήθως το πετρέλαιο συνυπάρχει με αέριο μίγμα, κυρίως υδρογονανθράκων, που ονομάζεται φυσικό αέριο.
Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο CH4 (μέχρι και 90%).
Το φυσικό αέριο ως καύσιμο παρουσιάζει δυο πλεονεκτήματα έναντι του πετρελαίου.
1. Είναι καθαρό καύσιμο-καίγεται εύκολα και πλήρως προς CO2-και επειδή δεν περιέχει S ή N2 δεν παράγει κατά την καύση ρυπογόνα αέρια όπως SO2 , CO, NOX .
2. Έχει μεγάλη θερμαντική ικανότητα (9000-12000 Kcal) για κάθε κυβικό μέτρο καυσίμου.

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται και ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία πετροχημικών προϊόντων.


πηγή: users.altecnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: